Grupa kapitałowa

Znaczący udział spółki w rynku kształtowników stalowych, paneli i wzmocnień jest dowodem na wysoką jakość naszych produktów. Bardzo nowoczesne linie produkcyjne, innowacyjna technologia i kompetentna załoga gwarantują zadowolenie ze współpracy naszym obecnym i przyszłym klientom.

Działalność CELGAR Sp. z o.o. przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji zmierzających do stworzenia warunków sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (art. 17 Rozp. Rady nr 1083/2006).

Nadrzędną zasadą kierowania naszym przedsiębiorstwem jest ścisłe powiązanie celów ekonomicznych i proekologicznych. Świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko podejmujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów produkcji, minimalizacji zużycia energii czy emisji szkodliwych substancji. Zobowiązujemy się również do ścisłego przestrzegania przepisów i ustaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także do stosowania, na miarę naszych możliwości ekonomicznych, najlepszych i najnowocześniejszych technologii.

Gargula Group

W CELGAR inwestowanie w innowacyjność naszych produktów i poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych idzie w parze z pozytywnym wpływem naszej działalności na większość dziedzin życia w Spółce i poza nią. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza ciągłe i radykalne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy przejawia się w ciągłym wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych.

Jednym z głównych celów Spółki jest dostarczanie odbiorcom wyrobów i usług najwyższej jakości przy jednoczesnym zapewnianiu Spółce zysku, a pracownikom zadowolenia z pracy. Systematycznie analizowane i weryfikowane są zadania jakościowe, przez osiągnięcie których dążymy do doskonalenia wyrobów i systemu zarządzania. Ustawiczne dążenie do osiągnięcia zaplanowanych celów w zakresie jakości prowadzone jest poprzez ulepszenia, które koncentrują się w następujących obszarach:

 • stałe podnoszenie świadomości w zakresie jakości przez stosowanie właściwego zarządzania
 • systematyczne szkolenia i motywowanie pracowników
 • obniżanie kosztów produkcji przez jej usprawnianie i eliminowanie strat
 • dobra współpraca z dostawcami i klientami
 • regularna kontrola realizacji zadań jakościowych
 • ciągłe doskonalenie procesów
 • zbieranie informacji w zakresie stopnia spełnienia wymagań i oczekiwań klienta

Stosowanie rozwiązań wynikających z prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju pozwala w długofalowej perspektywie czasowej na osiągnięcie szeregu korzyści takich jak:

 • Wzrost konkurencyjności Spółki.
 • Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Spółki dzięki doskonaleniu naszych standardów postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) opartych na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako społecznie odpowiedzialnego podmiotu.
 • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników przy zachowaniu zasad równości szans oraz rozwój ich talentów i umiejętności.

Tak zdefiniowana polityka CELGAR oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju umożliwi realizację priorytetowego celu Spółki tj. osiągnięcia równowagi między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym i środowiskowym.

Główne założenia Firmy CELGAR:

 • najlepsza obsługa i serwis, przy zachowaniu atrakcyjnych cen,
 • stałe podnoszenie jakości swoich produktów,
 • zwiększenie udziałów w rynkach zagranicznych,
 • ciągłe ulepszanie bazy technologicznej firmy,
 • wspieranie kreatywności i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Znaczący udział spółki w rynku kształtowników stalowych, paneli i wzmocnień jest dowodem na wysoką jakość naszych produktów. Bardzo nowoczesne linie produkcyjne, innowacyjna technologia i kompetentna załoga gwarantują zadowolenie ze współpracy naszym obecnym i przyszłym klientom.

Najwyższy standard naszych produktów został potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2000

 

Działalność charytatywna

Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy, firma CELGAR Sp. z o.o. od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. Z troską i zaangażowaniem reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego każdego roku staramy się aktywnie odpowiadać na kierowane do nas prośby.

dompacanowm

domskopaniem

naszachatam

 

Copyright © 2014-2023 - CELGAR
All Rights Reserved

legbud-icon

legbud-icon

gargula-icon

facebook-icon