Grupa kapitałowa

Znaczący udział spółki w rynku kształtowników stalowych, paneli i wzmocnień jest dowodem na wysoką jakość naszych produktów. Bardzo nowoczesne linie produkcyjne, innowacyjna technologia i kompetentna załoga gwarantują zadowolenie ze współpracy naszym obecnym i przyszłym klientom.

Działalność CELGAR Sp. z o.o. przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji zmierzających do stworzenia warunków sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (art. 17 Rozp. Rady nr 1083/2006).

Nadrzędną zasadą kierowania naszym przedsiębiorstwem jest ścisłe powiązanie celów ekonomicznych i proekologicznych. Świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko podejmujemy działania zmierzające do optymalizacji procesów produkcji, minimalizacji zużycia energii czy emisji szkodliwych substancji. Zobowiązujemy się również do ścisłego przestrzegania przepisów i ustaw dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a także do stosowania, na miarę naszych możliwości ekonomicznych, najlepszych i najnowocześniejszych technologii

Image

Innowacyjne rozwiązania

W CELGAR inwestowanie w innowacyjność naszych produktów i poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych idzie w parze z pozytywnym wpływem naszej działalności na większość dziedzin życia w Spółce i poza nią. Dla naszych pracowników takie podejście oznacza ciągłe i radykalne działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwój ich talentów i umiejętności. Na zewnątrz firmy przejawia się w ciągłym wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych.

Jednym z głównych celów Spółki jest dostarczanie odbiorcom wyrobów i usług najwyższej jakości przy jednoczesnym zapewnianiu Spółce zysku, a pracownikom zadowolenia z pracy. Systematycznie analizowane i weryfikowane są zadania jakościowe, przez osiągnięcie których dążymy do doskonalenia wyrobów i systemu zarządzania. Ustawiczne dążenie do osiągnięcia zaplanowanych celów w zakresie jakości prowadzone jest poprzez ulepszenia, które koncentrują się w następujących obszarach:

stałe podnoszenie świadomości w zakresie jakości przez stosowanie właściwego zarządzania

systematyczne szkolenia i motywowanie pracowników

obniżanie kosztów produkcji przez jej usprawnianie i eliminowanie strat

dobra współpraca z dostawcami i klientami

regularna kontrola realizacji zadań jakościowych

ciągłe doskonalenie procesów

zbieranie informacji w zakresie stopnia spełnienia wymagań i oczekiwań klienta

Zrównoważony rozwój

Stosowanie rozwiązań wynikających z prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju pozwala w długofalowej perspektywie czasowej na osiągnięcie szeregu korzyści takich jak:

Wzrost konkurencyjności Spółki.

Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej Spółki dzięki doskonaleniu naszych standardów postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów) opartych na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki jako społecznie odpowiedzialnego podmiotu.

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników przy zachowaniu zasad równości szans oraz rozwój ich talentów i umiejętności.

Tak zdefiniowana polityka CELGAR oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju umożliwi realizację priorytetowego celu Spółki tj. osiągnięcia równowagi między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym i środowiskowym.

Główne założenia Firmy CELGAR

najlepsza obsługa i serwis, przy zachowaniu atrakcyjnych cen

stałe podnoszenie jakości swoich produktów

zwiększenie udziałów w rynkach zagranicznych

ciągłe ulepszanie bazy technologicznej firmy

wspieranie kreatywności i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Znaczący udział spółki w rynku kształtowników stalowych, paneli i wzmocnień jest dowodem na wysoką jakość naszych produktów. Bardzo nowoczesne linie produkcyjne, innowacyjna technologia i kompetentna załoga gwarantują zadowolenie ze współpracy naszym obecnym i przyszłym klientom.

Najwyższy standard naszych produktów został potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2000

Działalność charytatywna

Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy, firma CELGAR Sp. z o.o. od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną. Z troską i zaangażowaniem reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego każdego roku staramy się aktywnie odpowiadać na kierowane do nas prośby.

CELGAR Sp. z o.o.

ul. Wolicka 8

32-830 Wojnicz